Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 18.02.2020 r. ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Łambinowice, dnia 18.02.2020 r.

Znak spr. SO.524.2.2020

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 18.02.2020 r. działającej na podstawie Zarządzenia nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Zastępca Skarbnika Gminy – Pani Ewa Drozd
 2. Członek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elwira Iberat
 3. Członek – pracownik ds. koordynacji programów Unii Europejskiej i promocji Gminy – Pani Katarzyna Byra
 4. Członek – pracownik ds. organizacji pożytku publicznego – Pani Agnieszka Krzyżanowska

Do konkursu zgłoszone zostały 4 oferty :

 1. Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Jeździeckich „Arion” z siedzibą w Malerzowicach Wielkich – „Sport naszą Pasją i Sposobem na życie” – zadanie nr 1
 2. Klub Sportowy „Metalowiec” z siedzibą w Łambinowicach – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy Łambinowice” – zadanie nr 1
 3. Ludowe Zrzeszenie Gminne Zespoły Sportowe z siedzibą w Łambinowicach – „Sport to My” – zadanie nr 1;
 4. Spółdzielnia Socjalna „Parasol” z siedzibą w Jędrzychowie - „Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Łambinowice” – zadanie nr 2

W pierwszej kolejności członkowie Komisji konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego złożyli oświadczenia dot. ich stosunku prawnego lub faktycznego do Oferentów.

Przy rozpatrywaniu oferty złożonej przez Klub Sportowy „Metalowiec” nie uczestniczyła – Zastępca Skarbnika Gminy – Pani Ewa Drozd, która w dniu 18.02.2020 r. złożyła oświadczenie, w którym podała, że pozostaje w stosunku pokrewieństwa z członkiem ww. organu.

Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonych oferty. Oferty zostały złożone przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zostały złożone wg. obowiązującego formularza, zawierały wymagane informacje i załączniki oraz zostały podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.

Ocena merytoryczna oferty odbywała się na podstawie ściśle określonych kryteriów i skali określonych w ogłoszeniu konkursu, który stanowił załącznik do Zarządzenia nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zmienionego zarządzeniem nr 0050/9/2020 z dnia 22.01.2020r. Ocena merytoryczna dokonywana była bezpośrednio przez każdego z członków Komisji konkursowej, na formularzu oceny merytorycznej po głośnym przeczytaniu całej oferty przez członka Komisji, Panią Katarzynę Byra i indywidualnym przeczytaniu przez każdego członka Komisji. Następnie punkty zostały zsumowane
i wyciągnięto z nich średnią, która została odzwierciedlona na zbiorczym formularzu oceny merytorycznej.

Oferty, na 100 możliwych punktów, otrzymały łącznie:

 1. Spółdzielnia Socjalna „Parasol” z siedzibą w Jędrzychowie – 98,75 pkt;
 2. Ludowe Zrzeszenie Gminne Zespoły Sportowe z siedzibą w Łambinowicach – 98 pkt;
 3. Klub Sportowy „Metalowiec” z siedzibą w Łambinowicach – 93,67 pkt;
 4. Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Jeździeckich „Arion” z siedzibą w Malerzowicach Wielkich – 77 pkt.

Łączna ocena formalna i merytoryczna członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym na podstawie dokonanej oceny ofert Komisja konkursowa, proponuje udzielenia dotacji w poniższych kwotach:

 1. Spółdzielnia Socjalna „Parasol” z siedzibą w Jędrzychowie – 51 200,00 zł;
 2. Ludowe Zrzeszenie Gminne Zespoły Sportowe z siedzibą w Łambinowicach – 68 500,00 zł;
 3. Klub Sportowy „Metalowiec” z siedzibą w Łambinowicach – 58 500,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Jeździeckich „Arion” z siedzibą w Malerzowicach Wielkich – 3 000,00 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

 1. Ewa Drozd
 2. Elwira Iberat
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska

Zatwierdzam protokół oraz kwotę dofinansowania zgodnie z propozycjami Komisji konkursowej*

Nie zatwierdzam kwot dofinansowania zgodnie z propozycjami Komisji konkursowej.

Kwoty dotacji wynosić będą:*

 1. Spółdzielnia Socjalna „Parasol” z siedzibą w Jędrzychowie - ………………………
 2. Ludowe Zrzeszenie Gminne Zespoły Sportowe z siedzibą w Łambinowicach – ……..………………..
 3. Klub Sportowy „Metalowiec” z siedzibą w Łambinowicach - ……………………..
 4. Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Jeździeckich „Arion” z siedzibą w Malerzowicach Wielkich - ………………………………

Wójt Gminy Łambinowice

/-/ Tomasz Karpiński

* niepotrzebne skreślić

wyk. Agnieszka Krzyżanowska

Załącznik nr 1 do protokołu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r

 

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena formalna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Łambinowice

Numer oferty

1

Nazwa organizacji pozarządowej

Spółdzielnia Socjalna Parasol

OCENA FORMALNA

Lp.

Weryfikowany element

TAK

NIE

UWAGI

1.

czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

X

 

 

2.

Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?

X

 

 

3.

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

X

 

 

4.

Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?

X

 

 

5.

Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?

X

 

 

1.

Poprawność oferty od strony rachunkowej i kompletność w zakresie tabel kosztorysowych

X

 

 

2.

czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

X

 

 

3.

Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?

X

 

 

4.

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

X

 

 

Podpisy członków Komisji

 1. Elwira Iberat
 2. Ewa Drozd
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska

Załącznik nr 2 do protokołu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena merytoryczna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Łambinowice

Numer oferty

1

Nazwa organizacji pozarządowej

Spółdzielnia SocjalnaParasol

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

Lp.

Weryfikowany element

Maksymalna ilość punktów

Przyznana ilość punktów

Uwagi

1.

Zakładane rezultaty i efekty realizacji zadania – miejsce i cel wykonania zadania, trwałość efektów oraz rodzaj planowanych działań.)

10

10

 

2.

Spójność oferty–spójność harmonogramu planowanych działań
z założonymi celami i budżetem

10

10

 

3.

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym – zgodność oferty z celami i zadaniami określonymi w konkursie

10

10

 

4.

Rzetelność przedstawionej kalkulacji – kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do rzeczowego zadania, kosztów realizacji, celowości oszczędności oraz efektywności wykorzystania środków

10

10

 

5.

Udział środków własnych – (niepochodzących z dotacji) środków
z innych źródeł, wkład osobowy członków

10

10

 

6.

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe – przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, posiadane kwalifikacje w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych

20

20

 

7.

Ilość i odbiorców zadania – grupa docelowa oraz przypuszczalna grupa odbiorców, uwzględnienie wśród odbiorców realizowanego zadania osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie

20

18,75

 

 

Dotychczasowa współpraca Gminy
z oferentem – oceniana będzie rzetelność i terminowość realizacji zadania i rozliczenia się z dotacji

10

10

 

Razem

100

98,75

 

Podpisy członków Komisji konkursowej:

 1. Elwira Iberat
 2. Ewa Drozd
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska

Załącznik nr 1 do protokołu

Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r.

 

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena formalna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

„Sport to My“

Numer oferty

1

Nazwa organizacji pozarządowej

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach

OCENA FORMALNA

Lp.

Weryfikowany element

TAK

NIE

UWAGI

1.

czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

X

 

 

2.

Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?

X

 

 

3.

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

X

 

 

4.

Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?

X

 

 

5.

Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?

X

 

 

6.

Poprawność oferty od strony rachunkowej i kompletność w zakresie tabel kosztorysowych

X

 

 

Podpisy członków Komisji

 1. Ewa Drozd
 2. Elwira Iberat
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska

 

Załącznik nr 2 do protokołu

Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r

 

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena merytoryczna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

„Sport to My“

Numer oferty

1

Nazwa organizacji pozarządowej

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

Lp.

Weryfikowany element

Maksymalna ilość punktów

Przyznana ilość punktów

Uwagi

1.

Zakładane rezultaty i efekty realizacji zadania – miejsce i cel wykonania zadania, trwałość efektów oraz rodzaj planowanych działań.)

10

10

 

2.

Spójność oferty–spójność harmonogramu planowanych działań
z założonymi celami i budżetem

10

10

 

3.

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym – zgodność oferty z celami i zadaniami określonymi w konkursie

10

10

 

4.

Rzetelność przedstawionej kalkulacji – kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do rzeczowego zadania, kosztów realizacji, celowości oszczędności oraz efektywności wykorzystania środków

10

10

 

5.

Udział środków własnych – (niepochodzących z dotacji) środków
z innych źródeł, wkład osobowy członków

10

8

 

6.

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe – przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, posiadane kwalifikacje w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych

20

20

 

7.

Ilość i odbiorców zadania – grupa docelowa oraz przypuszczalna grupa odbiorców, uwzględnienie wśród odbiorców realizowanego zadania osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie

20

20

 

8.

Dotychczasowa współpraca Gminy
z oferentem – oceniana będzie rzetelność i terminowość realizacji zadania i rozliczenia się z dotacji

10

10

 

Razem

100

98

 

Podpisy członków Komisji konkursowej:

 1. Elwira Iberat
 2. Ewa Drozd
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska

Załącznik nr 1 do protokołu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r

 

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena formalna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

Promocja Sportu wśród mieszkańców Gminy Łambinowice

Numer oferty

2

Nazwa organizacji pozarządowej

Klub Sportowy „Metalowiec“ w Łambinowicach

OCENA FORMALNA

Lp.

Weryfikowany element

TAK

NIE

UWAGI

1.

czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

X

 

 

2.

Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?

X

 

 

3.

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

X

 

 

4.

Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?

X

 

 

5.

Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?

X

 

 

6.

Poprawność oferty od strony rachunkowej i kompletność w zakresie tabel kosztorysowych

X

 

 

Podpisy członków Komisji

 1. Elwira Iberat
 2. Katarzyna Byra
 3. Agnieszka Krzyżanowska

 

Załącznik nr 2 do protokołu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena merytoryczna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

Promocja Sportu wśród mieszkańców Gminy Łambinowice

Numer oferty

2

Nazwa organizacji pozarządowej

Klub Sportowy „Metalowiec“ w Łambinowicach

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

Lp.

Weryfikowany element

Maksymalna ilość punktów

Przyznana ilość punktów

Uwagi

1.

Zakładane rezultaty i efekty realizacji zadania – miejsce i cel wykonania zadania, trwałość efektów oraz rodzaj planowanych działań.)

10

10

 

2.

Spójność oferty–spójność harmonogramu planowanych działań
z założonymi celami i budżetem

10

10

 

3.

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym – zgodność oferty z celami i zadaniami określonymi w konkursie

10

10

 

4.

Rzetelność przedstawionej kalkulacji – kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do rzeczowego zadania, kosztów realizacji, celowości oszczędności oraz efektywności wykorzystania środków

10

10

 

5.

Udział środków własnych – (niepochodzących z dotacji) środków
z innych źródeł, wkład osobowy członków

10

8,67

 

6.

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe – przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, posiadane kwalifikacje w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych

20

 

20

 

 

7.

Ilość i odbiorców zadania – grupa docelowa oraz przypuszczalna grupa odbiorców, uwzględnienie wśród odbiorców realizowanego zadania osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie

20

20

 

8.

Dotychczasowa współpraca Gminy
z oferentem – oceniana będzie rzetelność i terminowość realizacji zadania i rozliczenia się z dotacji

10

5

 

Razem

100

93,67

 

Podpisy członków Komisji konkursowej:

 1. Elwira Iberat
 2. Katarzyna Byra
 3. Agnieszka Krzyżanowska

 

Załącznik nr 1 do protokołu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena formalna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

„Sport naszą Pasją i Sposobem na życie”

Numer oferty

3

Nazwa organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Jeździeckich Arion w Malerzowicach Wielkich

OCENA FORMALNA

Lp.

Weryfikowany element

TAK

NIE

UWAGI

1.

czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

X

 

 

2.

Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?

X

 

 

3.

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

X

 

 

4.

Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?

X

 

 

5.

Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?

X

 

 

1.

Poprawność oferty od strony rachunkowej i kompletność w zakresie tabel kosztorysowych

X

 

 

2.

czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

X

 

 

3.

Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?

X

 

 

4.

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

X

 

 

 

Podpisy członków Komisji

 1. Elwira Iberat
 2. Ewa Drozd
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska

 

Załącznik nr 2 do protokołu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 2020 r

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena merytoryczna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

„Sport naszą Pasją i Sposobem na życie”

Numer oferty

3

Nazwa organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Jeździeckich Arion w Malerzowicach Wielkich

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

Lp.

Weryfikowany element

Maksymalna ilość punktów

Przyznana ilość punktów

Uwagi

1.

Zakładane rezultaty i efekty realizacji zadania – miejsce i cel wykonania zadania, trwałość efektów oraz rodzaj planowanych działań.)

10

9,25

 

2.

Spójność oferty–spójność harmonogramu planowanych działań
z założonymi celami i budżetem

10

10

 

3.

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym – zgodność oferty z celami i zadaniami określonymi w konkursie

10

8,75

 

4.

Rzetelność przedstawionej kalkulacji – kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do rzeczowego zadania, kosztów realizacji, celowości oszczędności oraz efektywności wykorzystania środków

10

5

 

5.

Udział środków własnych – (niepochodzących z dotacji) środków
z innych źródeł, wkład osobowy członków

10

10

 

6.

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe – przygotowanie merytoryczne kadry realizującej zadanie, posiadane kwalifikacje w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych

20

20

 

7.

Ilość i odbiorców zadania – grupa docelowa oraz przypuszczalna grupa odbiorców, uwzględnienie wśród odbiorców realizowanego zadania osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie

20

10

 

 

Dotychczasowa współpraca Gminy
z oferentem – oceniana będzie rzetelność i terminowość realizacji zadania i rozliczenia się z dotacji

10

4

 

Razem

100

77

 

Podpisy członków Komisji konkursowej:

 1. Elwira Iberat
 2. Ewa Drozd
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska