Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w referacie finansowym

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Zatrudnienie: na czas określony (3 miesiące) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne (profil: rachunkowość i finanse),

2.    Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe: 2 lata
  W tym doświadczenie w pracy w administracji publicznej preferowane w zakresie księgowości: 2 lata
 2. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,
 3. znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 4. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość obsługi komputer, urządzeń biurowych, programów komputerowych (m.in. Excell, MS Word, OpenOffice),
 6. znajomość zasad księgowości.

3. Predyspozycje osobowościowe:

 1. Kreatywność, zaangażowanie w pracy, własna inicjatywa,
 2. odpowiedzialność w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, rzetelność, sumienność, terminowość, samodzielność w realizowaniu zadań,
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność analizy i poprawnego wyciągania wniosków oraz organizacji pracy własnej,
 5. wysoka kultura osobista w kontaktach personalnych.

4.1  Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw z zakresu księgowości finansowej:

 1. Obsługa systemu ,,CORPONET”
 2. Przygotowywanie i sprawdzanie dowodów księgowych do realizacji kasowej i przelewem,
 3. Księgowanie, rozliczanie i windykacja dochodów budżetowych gminy oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 4. Księgowanie dowodów księgowych z zakresu sum depozytowych i ZFŚS,
 5. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w programie ,, Środki Trwałe” i uzgadnianie ich z księgą główną w programie ,,Księgowość budżetowa”,
 6. Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie środków trwałych,
 7. Rozliczanie inwentaryzacji,
 8. Wystawianie faktur VAT,
 9. Archiwizowanie dowodów i dokumentów księgowych.

2. Zadania pomocnicze: wg potrzeb

3. Zadania okresowe: opracowywanie danych do sprawozdań i analiz z realizacji należności budżetowych

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie Gminy w Łambinowicach w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

 

6.  Wymagane dokumenty: 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowe zatrudnienie,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016.902 ze zm.) – kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 10. referencje.

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łambinowicach, lub pocztą na adres Urzędu (ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice). Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach„

w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do UG.

8. Nabór składa się z II etapów :

I etap – wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

II etap - selekcja końcowa kandydatów: test i rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o ilości kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lambinowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29.

Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.lambinowice.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy ( przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice).

Łambinowice, dnia 4 lutego 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:   
                                    

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łambinowice jest Urząd Gminy Łambinowice,  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, kod pocztowy 48-316 Łambinowice.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łambinowice za pomocą adresu dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
  •    dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
  •    dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną zniszczone przez pracownika na stanowisku organizacji i kadr;
  •    dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez pracownika na stanowisku organizacji i kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łambinowice na okres  co najmniej 3 miesięcy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (27,50KB)
PDFOgłoszenie o naborze.pdf (1,21MB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych (36,50KB)