Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności

Działalność prowadzona w zakresie:

  1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności.

Załączniki:
Przedsiębiorca, stosownie do zakresu, w jakim występuje o wydanie zezwolenia powinien:

  1. udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  2. udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Opłaty:
Opłata skarbowa:

  1. od zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierana odpadów komunalnych – 107 zł,
  2. od zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 1007 zł,
  3. od innych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej – 616 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój Nr 9) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.