Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.40.2018
Wójta Gminy Łambinowice z dnia 9 kwietnia 2018 r.


Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Łambinowice

§1. Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łambinowice, zwany dalej Regulaminem określa organizację i tryb pracy Komisji.

§2. Celem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łambinowice zwanej dalej Komisją, jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do za dań własnych Gminy, a w szczególności:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży , podawania i spożywania napojów alkoholowych,
5. Opiniowanie wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§3. Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z instytucjami i organizacjami o podobnych celach oraz Szkołami, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

§4. Skład i zasady działania Komisji:
1. Komisja składa się przewodniczącego oraz 7 członków,
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący,
3. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem ustalanym na koniec roku kalendarzowego,
4. Za prowadzenie dokumentacji prac Komisji oraz terminową realizację rozpatrywania spraw odpowiedzialny jest Inspektor Urzędu Gminy d/s wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
5. Przewodnicz ący może zaprosić na posiedzenie Komisji osoby nie będące jej członka mi, a w szczególności osoby występujące w charakterze biegłych lub ekspertów,
6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków i postanowień,
7. Rozstrz ygnięcia Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji,
8. Głosowanie jest jawne, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego,
9. Zasady wynagradzania członków Komisji określone są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§5. Komisja podlega Wójtowi Gminy Łambinowice, któremu przedkłada co roku sprawozdanie z działalności.

§6. Komisja realizuje swoje zadania wynikające z przepisów:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Niniejszego Regulaminu

PDFRegulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łambinowice (107,29KB)