Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska

Wymagane dokumenty:
Informacje należy przedkładać na formularzu:
Informacja o wykorzystywaniu PCB

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Obowiązek przedkładania informacji wójtowi spoczywa na osobach fizycznych niebędących przedsiębiorcami - wykorzystujących PCB.
Informacja powinna być okresowo aktualizowana.
Wójt Gminy informację o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkłada wojewodzie.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Zgodnie z art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska , ilekroć mowa jest o PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.
Urządzenia, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1416).
Wzór formularza jest obowiązkowy – określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.
Pozostałe osoby wykorzystujące substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym PCB, właściwe informacje przedkładają wojewodzie.