Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Opłaty:
Opłata za udostępnienie informacji: 
Wyszukiwanie i przeglądanie w urzędzie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów oraz ich przesłanie pobiera się opłaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem wójta, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.