Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Załączniki:
Zgoda właściciela - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem

Opłaty:

  1. Opłata skarbowa: brak.
  2. Ustalana w decyzji opłata za usunięcie drzew - opłatę ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia, rodzaju i gatunku drzewa.
  3. Ustalana w decyzji opłata za usunięcie krzewów - stawka za usunięcie krzewów z powierzchni jednego metra kwadratowego - 200 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew określa minister właściwy do spraw środowiska. Ustawa o ochronie przyrody precyzuje w jakich przypadkach nie pobiera sie opłat za usunięcie drzew (m.in., na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)