Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o podział nieruchomości

Załączniki:

  1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 
  3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział,obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
  4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, które mogą nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
  5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  6. wykaz zmian gruntowych,
  7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  8. mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii przez wójta w sprawie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami szczególnymi, wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumenty, o których mowa w p.5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku gdy podział ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego (opinia wójta nie jest wymagania) - komplet wymaganych dokumentów (bez wstępnego projektu podziału) należy złożyć razem z wnioskiem.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub na wniosek innych organów, o ile przewidują to przepisy prawa.