Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o podział nieruchomości

Załączniki:

 1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział,obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
 4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, które mogą nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
 5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 6. wykaz zmian gruntowych,
 7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 8. mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii przez wójta w sprawie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami szczególnymi, wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumenty, o których mowa w p.5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku gdy podział ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego (opinia wójta nie jest wymagania) - komplet wymaganych dokumentów (bez wstępnego projektu podziału) należy złożyć razem z wnioskiem.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub na wniosek innych organów, o ile przewidują to przepisy prawa.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 08:51
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 08:53
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 616
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl