Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód  tożsamości (do wglądu),
 3. dowody potwierdzające interes prawny w uzyskaniu odpisu nie dotyczy osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka i przedstawiciela ustawowego,
 4. pisemne pełnomocnictwo, dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu osoby zainteresowanej występuje pełnomocnik.

Termin składania dokumentów:

 • na bieżąco.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • 22,00 zł. - odpis skrócony, 
 • 22,00 zł. - odpis na druku wielojęzycznym, 
 • 33,00 zł. - odpis zupełny, 
 • 17,00 zł. - pełnomocnictwo

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu, w pokoju nr 9 w godz.: 

 • poniedziałek w godz. 8:30 – 15:00 
 • wtorek-piątek w godz. 7:30 -14:00 

Rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łambinowicach nr konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.

Opłatę skarbową z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Łambinowicach:  PL 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.
Kod SWIFT (BIC) Banku - „POLUPLPR”. 

Termin wniesienia opłaty:
najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, o których mowa w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, o którym mowa w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dokonuje się w terminie w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC  w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje:

 • Urząd Stanu Cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. 
 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych. 
 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych. 
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. 
 • Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 • Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.). 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 ze zm.). 
 3. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166, poz.1735). 
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). 
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.).