Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Wymagane dokumenty:

 1. dowody tożsamości nupturientów : Polak – dokument stwierdzający tożsamość, cudzoziemiec – ważny paszport (obywatele UE ważny paszport lub dowód osobisty),
 2. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 3.  zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 4. w przypadku cudzoziemca, dokument stanowiący, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu, 
 5. w przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio, w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

Termin składania dokumentów:

 • do pół roku przed zawarciem małżeństwa.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 1000,00 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu, w pokoju nr 9 w godz.: 

 • poniedziałek w godz. 8:30 – 15:00 
 • wtorek-piątek w godz. 7:30 -14:00 

Rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łambinowicach nr konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.

Opłatę skarbową z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Łambinowicach:  PL 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.
Kod SWIFT (BIC) Banku - „POLUPLPR”. 

Termin wniesienia opłaty:
-

Termin załatwienia sprawy:

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje:

 • Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju. 
 • Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia. 
 • W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem usc (na terenie gminy Łambinowice) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności. 
 • Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń. 
 • Osoby ubiegające się o zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa winny dodatkowo spełnić wymogi, o których mowa w karcie „Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o” 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.). 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 poz. 180).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).