Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Wymagane dokumenty:

 1. podanie
 2. dokument tożsamości,
 3. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 4. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 5. w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o zaświadczenie nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 6. w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18, prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 7. pisemne pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli zaświadczenie ma być wydane pełnomocnikowi.

Termin składania dokumentów:

 • do pół roku przed zawarciem małżeństwa.

Wysokość opłaty skarbowej:

38,00 zł – zaświadczenie

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu, w pokoju nr 9 w godz.: 

 • poniedziałek w godz. 8:30 – 15:00 
 • wtorek-piątek w godz. 7:30 -14:00 

Rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łambinowicach nr konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.

Opłatę skarbową z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Łambinowicach:  PL 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.
Kod SWIFT (BIC) Banku - „POLUPLPR”. 

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje:

 • O wydanie zaświadczenia może ubiegać się obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa zgodnie z przepisami Prawa prywatnego międzynarodowego jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 
 • Podanie o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika USC. 
 • Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). 
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).