Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa

Wymagane dokumenty:

 1. dokument tożsamości ojca i matki,
 2. dokument tożsamości dziecka – jeżeli ukończyło 13 lat, a wskutek uznania następuje zmiana nazwiska dziecka,
 3. zaświadczenie o ciąży (dot. uznania ojcostwa dziecka poczętego).

Termin składania dokumentów:

 • na bieżąco.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • brak.

Forma płatności:

 • brak.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

 • Do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC, który pisemnie powiadomił o odmowie dokonania czynności.

Dodatkowe informacje:

 • Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć tylko biologiczny ojciec dziecka. 
 • Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, sądzie opiekuńczym, a za granicą w polskim konsulacie. 
 • Uznać można dziecko, tylko do 18 roku życia. 
 • Oświadczenie o uznaniu dziecka rodziców nieletnich może być złożone tylko w sądzie opiekuńczym. 
 • Przyjęcie oświadczenia jest dopuszczalne wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki oraz gdy w sądzie nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Sprawa wymaga osobistego zgłoszenia się w urzędzie stanu cywilnego: 
  • ojca dziecka, 
  • matki dziecka, 
  • dziecka, które ukończyło 13 lat – jeżeli wskutek uznania ma nastąpić zmiana nazwiska dziecka. 
 • Oświadczenia o uznaniu ojcostwa rejestruje się w rejestrze uznań. W sytuacji gdy uznanie następuje po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka – protokół przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa stanowi podstawę dołączenia do aktu urodzenia dziecka wzmianki o uznaniu ojcostwa. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się na terenie gminy Łambinowice.  W sytuacji gdy dziecko urodziło się poza gminą Łambinowice – protokół przekazywany jest do właściwego USC w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia protokołu. W sytuacji gdy uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia – akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Na wniosek matki lub ojca dziecka kierownik USC może wydać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa. 
 • Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.). 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904). 
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 ze zm.). 
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).