Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja zgonu

Wymagane dokumenty:

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 2. dowód osobisty zmarłego lub paszport,
 3. zgoda prokuratora – jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania,
 4. dowód osobisty współmałżonka, jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim,
 5. pełnomocnictwo pisemne i dowód osobisty pełnomocnika, jeśli zgłoszenie zgonu dokonuje pełnomocnik,
 6. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (jeśli zmarły posiadał ważny polski paszport należy go przedłożyć do anulowania),

Termin składania dokumentów:

 • Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • 17,00 zł - pełnomocnictwo.

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu, w pokoju nr 9 w godz.: 

 • poniedziałek w godz. 8:30 – 15:00 
 • wtorek-piątek w godz. 7:30 -14:00 

Rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łambinowicach nr konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.

Opłatę skarbową z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Łambinowicach:  PL 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.
Kod SWIFT (BIC) Banku - „POLUPLPR”. 

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

 • Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC  w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje:

 • Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w urzędzie stanu cywilnego właściwym  dla miejsca, w którym zgon nastąpił. 
 • Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności : 
  • pozostały małżonek(ka), 
  • krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, 
  • szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, 
  • każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania odpisów z akt stanu cywilnego, 
  • upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.). 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). 
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.).