Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 48 /2019
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice

Na podstawie art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1025) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018.r, poz. 2204 ze zm.), zapisami § 1 pkt 3 Uchwały Nr XVII/98/08 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządzam, co następuje:

§1. Ustanowić służebność przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Bielice, w jednostce ewidencyjnej Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 328/29 o powierzchni 0,3088 ha, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, dla której Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OP1N/00041149/9, na rzecz Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie i jej następców prawnych.

§2. Zakres służebności obejmuje część nieruchomości wymienionej §1 i polega na prawie korzystania z pasa gruntu o powierzchni 35m2 o łącznej szerokości 2m - wzdłuż biegnącego w ziemi kabla średniego napięcia SN 15kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm2 – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zarządzenia.

§3. Ustanowienie służebności następuje na czas nieokreślony i za jednorazowym wynagrodzeniem, ustalonym przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie operatu szacunkowego.

§4. Zarządzenie stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej ustanowienia służebności przesyłu.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy Łambinowice.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl.

 

Wójt
/-/ Tomasz Karpiński

PDFZarządzenie nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
PDFZałącznik do zarządzenia nr 48 z 10.05.2019 r.