Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza ...

Nr PD.6733.1.2019

Łambinowice, 2019-04-19

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zawiadamia się w dniu 2019-04-19 wydano na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na działkach z k.m. 2 nr 114/3, 20/2, 3/40, 3/33, 3/39, 3/20, 3/18, 3/5, 3/6, 3/8.
Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach pok. nr 3.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia doręczenie wyżej wymienionej decyzji uważa się za dokonane.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński