Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód  tożsamości (do wglądu),
 3. odpis aktu zagranicznego w oryginale,
 4.  tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula
 5. pisemne pełnomocnictwo, dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu osoby zainteresowanej występuje pełnomocnik.

Termin składania dokumentów:

 • na bieżąco.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • 50,00 zł -  transkrypcja,
 • 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu, w pokoju nr 9 w godz.: 

 • poniedziałek w godz. 8:30 – 15:00 
 • wtorek-piątek w godz. 7:30 -14:00 

Rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łambinowicach nr konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.

Opłatę skarbową z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Łambinowicach:  PL 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.
Kod SWIFT (BIC) Banku - „POLUPLPR”. 

Termin załatwienia sprawy:

 • Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

 • Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC  w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje:

 • Akt stanu cywilnego sporządzony za granica może być wpisany do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby lub z urzędu. Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne). 
 • Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju. 
 • Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli dokument zagraniczny dotyczy obywatela polskiego, który posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony w Polsce i żąda dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego, ubiega się o polski dokument tożsamości, ubiega się o nadanie numeru PESEL. 
 • Transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tylko dane, które przewiduje prawo polskie. Natomiast akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszona moc dowodową. Akt taki może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony. 
 • Transkrypcja aktu zagranicznego to czynność materialno-techniczna wybranego kierownika USC. 
 • Nie można transkrybować aktu, który wywołuje wątpliwości, co do jego autentyczności, zawiera poprawki, skrobania, jest zniszczony lub nieczytelny. 
 • Nie można transkrybować tego samego aktu dwukrotnie na terenie tego samego kraju. 
 • Kierownik USC, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.). 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 4. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166, poz.1735). 
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.).