Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: ''Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice"

PDFZmiana treści SIWZ 4.04.2019r.pdf

UWAGA Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 15.04.2019 r.
PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 4.04.2019r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu NR 529404-N-2019 z dn.26.03.2019r.pdf

PDFSpecyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf
ODTZałącznik nr 1 -Formularz oferty.odt
ODTZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot.sepłnienia warunków udziału w postępowaniu.odt
ODTZałącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania.odt
ODTZałącznik nr 4a - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.odt
ODTZałącznik nr 4b - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej — kopia.odt
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy wraz z zał. do umowy nr 1 i 2.pdf
Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa

PDFProjekt budowlany.pdf

PDFPozwolenie na budowę.pdf
PDFdecyzja o warunkach zabudowy.pdf
PDFdecyzja Mańkowice dot włączenia.pdf
PDFniweleta.pdf
PDFzagospodarowanie terenu.pdf

Rysunki:

PDFprzekrój 1-1.pdf
PDFprzekrój 2-2.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFprzekrój C-C.pdf
PDFprzekrój D-D.pdf
PDFprzekrój przez przepust.pdf

ODTZałącznik nr 7 - wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.odt
ODTZałącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych — kopia.odt
ODTZałącznik nr 9- zobowiązania podmiotu innego.odt
Załącznik nr 10 - przedmiar robót
PDFZaktualizowany przedmiar robót 4.04.2019r..pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf- dokument nieobowiązujący
Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

PDFSTWiOR.pdf


PDFProtokół z otwarcia ofert 15.04.2019r..pdf
PDFInformacja o odrzuceniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510103004-N-2019 z dn.24.05.19.pdf