Przejdź do treści strony WCAG

UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.

UCHWAŁA NR IV/40/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.


Na podstawie art. 39 ust. 7a, art. 89 ust 1 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018,. poz. 994 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zamierza się, z dniem 31 sierpnia 2019 roku przekształcić ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Łambinowicach z siedzibą w Łambinowicach, ul. Obozowa 13, w ośmioletnią szkołę podstawową o tej samej
nazwie posiadającą dwie lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 2. Przekształcana szkoła będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w następujących
lokalizacjach:
a) w siedzibie szkoły w Łambinowicach, ul. Obozowa 13,
b) w Łambinowicach, ul. Szkolna 2.
§ 3. O zamiarze przekształcenia szkoły zawiadamia się:
a) Opolskiego Kuratora Oświaty - w celu uzyskania opinii w tej sprawie,
b) rodziców uczniów tej szkoły.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                                        Jarosław Gawlik