Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w Malerzowicach Wlk.

                                                                                                                                                                        Łambinowice, dnia 2019-03-06
Nr PD.6733.2.2019

                                                                                                        OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 2019-02-04 zostało wszczęte na wniosek Gminy Łambinowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Łambinowicach ul. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na działkach z k.m. 4, nr: 288/1, 288/2, 20/2.
Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 49 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach pok. nr 3 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                                                                    Wójt Gminy Łambinowice
                                                                                                                                                          /-/ Tomasz Karpiński
Wyk. M. M-S