Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.


                                                                           UCHWAŁA NR IV/37/2019
                                                                           RADY GMINY ŁAMBINOWICE
                                                                             z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018r., poz. 994 ze
zm.) oraz 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U.2018r., poz. 998 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021 stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                      Jarosław Gawlik

 

 

PDFProgram Wspierania Rodziny.pdf