Przejdź do treści strony WCAG

UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.

                                                                               UCHWAŁA NR IV/36/2019
                                                                           RADY GMINY ŁAMBINOWICE
                                                                                  z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.
994 ze zm,.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Sołtys z tytułu pełnienia i wykonywania funkcji otrzymuje
zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 400,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do miesiąca następującego po miesiącu, w którym wejdzie w życie.
           

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                              Jarosław Gawlik