Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji stałych Rady Gminy Łambinowice na rok 2019

                                                                                      UCHWAŁA NR IV/33/2019
                                                                                    RADY GMINY ŁAMBINOWICE
                                                                                       z dnia 31 stycznia 2019 r.
                                 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Łambinowice na 2019 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plany pracy:
1) Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Gospodarczej i Budżetu - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Komisji Społecznej - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                                       Jarosław Gawlik