Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łambinowice na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łambinowice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.
994 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Łambinowice na 2019 rok - jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                
                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                              Jarosław Gawlik