Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz i powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050/21/2019
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 1 marca 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz i powołania Komisji Przetargowej

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz 008M (STAR P244L), rok produkcji 1987, o numerze rejestracyjnym ODF 7662, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łambinowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.lambinowice.pl

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję  w składzie:

  1. Małgorzata Wydra – przewodnicząca
  2. Daniel Kutny – członek
  3. Agnieszka Krzyżanowska – członek

§ 4. Regulamin przetargu, organizację i tryb działania Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. ochrony przeciwpożarowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

PDFFormularz ofertowy kupna samochodu strażackiego marki Jelcz, nr rej. ODF 7662
PDFOgłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz 008M (STAR P244L) o nr rej. ODF 7662
PDFRegulamin Trybu Postępowania przy sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 008M (STAR P244L) o nr rej. ODF 7662
PDFProtokół z posiedzenia Komisji przetargowej na sprzedaż samochodu strażackiego.pdf