Przejdź do treści strony WCAG

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019

WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 01 marca 2019 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Łambinowice
przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1,  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), zarządzam
co następuje:

 

§1. Przeznaczyć do zbycia nieruchomość z gminnego zasobu, wykazaną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu, wykazane
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przeznaczyć do oddania w użyczenie nieruchomość z gminnego zasobu, wykazaną
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Podać wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach przy ul. T. Zawadzkiego 29, w sołectwach: Jasienica Dolna, Okopy, Malerzowice Wielkie, na stronie internetowej urzędu pod adresem www.lambinowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl. oraz poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łambinowice.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Tomasz Karpiński