Przejdź do treści strony WCAG

Formularz oceny ofert

FORMULARZ OCENY OFERT

(ocena formalna)

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta 

Nowe miejsca reintegracji społecznej
i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Łambinowice

 

Numer oferty

1

 

 

Nazwa organizacji pozarządowej

 

 

Spółdzielnia Socjalna „Parasol”

OCENA FORMALNA

Lp.

Weryfikowany element

TAK

NIE

UWAGI

1.

czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

 

X

 

 

2.

Czy oferta została złożona według obowiązującego formularza?

X

 

 

3.

Czy formularz oferty zawiera wszystkie wymagane informacje ?

X

 

 

4.

Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?

X

 

 

5.

Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?

X

 

 

OCENA SPEŁNIANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA

Lp.

Weryfikowany element

TAK

NIE

UWAGI

1.

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

X

 

 

2.

Czy zadania statutowe organizacji pozarządowej obejmują zadania publiczne będące przedmiotem oferty?

X

 

 

3.

Czy zadanie wskazane w ofercie wpisuje się w zadanie publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert?

X

 

 

4.

Czy oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?

X

 

 

 

 

 

                                                                                               Podpisy członków Komisji konkursowej:

 

 

  1. Ewa Drozd

 

 

  1. Katarzyna Byra

 

 

  1. Agnieszka Krzyżanowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OCENY OFERT

(OCENA MERYTORYCZNA)

 

 

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta 

Nowe miejsca reintegracji społecznej
i  zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Łambinowice

Numer oferty

 

1

 

 

Nazwa organizacji pozarządowej

 

 

 

Spółdzielnia Socjalna „Parasol”

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

Lp.

Weryfikowany element

Maksymalna ilość punktów

Przyznana ilość punktów

Uwagi

1.

Zakres realizacji zadania
(w tym adekwatność kwoty dotacji do zakresu podejmowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, itp.)

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

2.

Znaczenie dla społeczności lokalnej
(w tym zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami społeczności lokalnych, itp.)

 

10

 

10

 

3.

Możliwości realizacji założonego zadania (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność działania do zamierzonych celów, spójność poszczególnych elementów oferty, itp.) 

 

30

 

30

 

4.

Jakość zadania (w tym zaplanowane zasoby rzeczowe i kadrowe, dostępność dla beneficjentów, poziom realizowanych usług, itp.)

 

20

 

20

 

5.

Udział finansowy środków własnych (niepochodzących z dotacji) organizacji pozarządowej w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu planowanych działań

 

10

 

10

 

6.

Świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji

5

0

 

7.

Sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej (w tym rzetelność  
i terminowość realizacji i rozliczenia zadania publicznego, itp.)

 

 

5

 

 

5

 

Razem

100

95

 

                                   

Podpisy członków Komisji konkursowej:

 

 

  1. Ewa Drozd

 

 

  1. Katarzyna Byra

 

 

  1. Agnieszka Krzyżanowska