Przejdź do treści strony WCAG

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 21.02.2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej  z dnia 21.02.2019 r.

działającej na podstawie Zarządzenia nr 0050/16/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia
18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadania publicznego z zakresu działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – Zastępca Skarbnika Gminy – Pani Ewa Drozd
  2. Członek – pracownik ds. koordynacji programów Unii Europejskiej i promocji Gminy – Pani Katarzyna Byra
  3. Członek – pracownik ds. organizacji pożytku publicznego – Pani Agnieszka Krzyżanowska

Do  konkursu zgłoszona została 1 oferta Spółdzielni socjalnej „Parasol” z siedzibą w Nysie

Nowe miejsca reintegracji społecznej i  zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Łambinowice”  

            W pierwszej kolejności członkowie Komisji konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego złożyli oświadczenia dot. ich stosunku prawnego lub faktycznego do Oferenta.

            Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonej oferty. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, wpłynęła
w terminie do 18 stycznia 2019 r. do godziny 15.00, została złożona wg. obowiązującego formularza, zawierała wymagane informacje i załączniki oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.

            Ocena merytoryczna oferty odbywała się na podstawie ściśle określonych kryteriów
i skali określonych w Regulaminie konkursu, który stanowił załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 0050/8/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r. Ocena merytoryczna dokonywana była bezpośrednio przez każdego z członków Komisji konkursowej, na formularzu oceny merytorycznej po głośnym przeczytaniu całej oferty przez członka Komisji, Panią Katarzynę Byra i indywidualnym przeczytaniu przez każdego członka Komisji. Następnie punkty zostały zsumowane i wyciągnięto z nich średnią, która została odzwierciedlona na zbiorczym formularzu oceny merytorycznej.

            Oferta otrzymała łącznie 95 punktów na 100 możliwych

            Łączna ocena formalna i merytoryczna członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

            W związku z powyższym na podstawie dokonanej oceny ofert Komisja konkursowa,
proponuje udzielenia dotacji we wnioskowanej przez oferenta kwocie, tj. 32 000,00 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Łambinowice, dnia 21.02.2019 r.                                          Podpisy komisji:

                  

Ewa Drozd 

Katarzyna Byra                                                                                                                           Agnieszka Krzyżanowska

     

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* protokół oraz kwotę dofinansowania zgodnie z propozycjami Komisji konkursowej

 

                                                                                               Wójt Gminy Łambinowice

   /-/ Tomasz Karpiński 

* niepotrzebne skreślić

wyk. Agnieszka Krzyżanowska