Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie - wydanie decyzji na budowę elektroenerg. linii kablowej i napowietrznej w Malerzowicach Wlk.

                                                                                                                                                                           Łambinowice, dnia 2019-02-11
Nr PD.6733.1.2019


                                                                                           OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 2019-01-29 zostało wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórna 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole reprezentowanej przez pełnomocnika postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej n/N i oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza kablowego ZK-2a+1P oraz rozbiórką linii napowietrznej nN do zasilania obiektu kulturalnego na dz. 3/39, przewidzianej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na działkach nr: 114/3, 20/2, 3/40, 3/33, 3/39, 3/20, 3/18, 3/5, 3/6, 3/8.

Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 49 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach pok. nr 3 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Łambinowice
                                                                                                                                                                         /-/ Tomasz Karpiński

 

 

 


Wyk. M.M-S