Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 0050/16/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące...

ZARZĄDZENIE Nr 0050/16/2019
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w składzie:

  1. Ewa Drozd – Przewodnicząca Komisji
  2. Elwira Iberat – członek Komisji
  3. Katarzyna Byra – członek Komisji
  4. Agnieszka Krzyżanowska – członek Komisji.

§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1, stosuje przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzenie nr 0050/8/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 3. Nadaję regulamin pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg zasad i w trybie określonym w ww. zarządzeniu w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Wójt Gminy Łambinowice
                                                                                   /-/ Tomasz Karpiński

PDFRegulamin pracy Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 r.