Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8.02.2019
1/1
Ogłoszenie nr 540025128-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.
Łambinowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505745-N-2019
Data: 30-01-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łambinowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141284600000, ul. ul. Tadeusza
Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 311 300, e-mail
ug@lambinowice.pl, faks 774 311 301.
Adres strony internetowej (url): http://www.lambinowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert:Data:2019-02-14, godzina:11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert:Data:2019-02-19,godzina:11:00