Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie do komisji konkursowej

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI
I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
  

 

         Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.) w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.

         

        W związku z tym proszę Panie/Panów  Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na  wstępie, działających na terenie Gminy Łambinowice o wskazanie takiej osoby do prac w komisji.

 

        Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrującymi oferty Państwa organizacji oraz że z tytułu pracy
w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia i nie przysługuje im zwrot kosztów podróży.

 

       Do zadań komisji konkursowych należy opiniowanie złożonych ofert.

 

       Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać w terminie do
12 lutego 2019 r.,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Łambinowicach, I piętro pok. nr 15 lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego”.

 

 

 

                                                                                                          Z up. Wójta Gminy

 

                                                                                                           Sekretarz Gminy

                                                                                                           /-/ Jerzy Rosiński

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyk. Agnieszka Krzyżanowska

 

 

Załącznik do zaproszenia do udziału

w pracach komisji konkursowej

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB INNEGO PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

         Wskazujemy na kandydata do komisji konkursowej, która ma być powołana  do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji

 

 

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia             24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nr KRS

 

Adres do korespondencji

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

e-mail

 

 

Funkcja

 

 

                                                        

                                                                         ………………………………………………..

                                                                         (czytelny podpis prezesa/przewodniczącego organizacji)

 

          Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego

 

          Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz wyłonienia oferentów, którym zostanie zlecone wykonanie zadania oraz oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym

i faktycznym.

 

 

 

Czytelny podpis kandydata

 

 

Miejscowość i data