Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 24.01.2019 r.

działającej na podstawie Zarządzenia nr 0050/4/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Zastępca Skarbnika Gminy – Pani Ewa Drozd
 2. Członek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elwira Iberat
 3. Członek – pracownik ds. koordynacji programów Unii Europejskiej i promocji Gminy – Pani Katarzyna Byra
 4. Członek – pracownik ds. organizacji pożytku publicznego – Pani Agnieszka Krzyżanowska

Do  konkursu zgłoszone zostały 3 oferty :

 • Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu - „Prowadzenie stacji leczenia i świadczenia usług pielęgniarskich dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych  w miejscu ich przebywania” – zadanie nr 1
 • Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Bielicach – „Organizowanie bezpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz jej wydawanie” –  zadanie nr 2
 • Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach – „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – zadanie nr 3

W pierwszej kolejności członkowie Komisji konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego złożyli oświadczenia dot. ich stosunku prawnego lub faktycznego do Oferentów.

Przy rozpatrywaniu oferty złożonej przez Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta nie uczestniczyła – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elwira Iberat, która w dniu 24.01.2019 r. złożyła oświadczenie, w którym podała, że jest członkiem ww. podmiotu.

Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonych oferty. Oferty zostały złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, wpłynęły w terminie do 10 stycznia 2019 r. do godziny 15.00, zostały złożone wg. obowiązującego formularza, zawierała wymagane informacje i załączniki oraz zostały podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.

Ocena merytoryczna oferty odbywała się na podstawie ściśle określonych kryteriów i skali określonych w Regulaminie konkursu, który stanowił załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 0050/163/2018 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Ocena merytoryczna dokonywana była bezpośrednio przez każdego z członków Komisji konkursowej, na formularzu oceny merytorycznej po głośnym przeczytaniu całej oferty przez członka Komisji, Panią Katarzynę Byra i indywidualnym przeczytaniu przez każdego członka Komisji. Następnie punkty zostały zsumowane i wyciągnięto z nich średnią, która została odzwierciedlona na zbiorczym formularzu oceny merytorycznej.

Oferty otrzymały łącznie – na 100 możliwych punktów:

 • Caritas Diecezji Opolskiej – 95 pkt;
 • Koło Bielicki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Bielicach – 100 pkt;
 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach – 90 pkt.

Łączna ocena formalna i merytoryczna członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym na podstawie dokonanej oceny ofert Komisja konkursowa, proponuje udzielenia dotacji w kwotach wnioskowanych przez oferentów, tj.:

 • Caritas Diecezji Opolskiej – 30 000,00 zł
 • Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Bielicach – 6000,00 zł;
 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach – 120 000,00 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano

        Podpisy komisji:                                      

 1. Ewa Drozd
 2. Elwira Iberat
 3. Katarzyna Byra
 4. Agnieszka Krzyżanowska                                                                                            

Łambinowice, dnia 24.01.2019 r.

Zatwierdzam protokół oraz kwotę dofinansowania zgodnie z propozycjami Komisji konkursowej*

 

Proponuję przekazać na:

zadanie nr 1 kwotę ………………………

zadanie nr 2 kwotę  ……………………...

zadanie nr  3 kwotę ………………………*

 

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

* niepotrzebne skreślić