Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Malerzowice Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510053551-N-2019.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf

PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ-3.pdf
PDFZałącznik do wyjaśnieniń treści SIWZ gniazda dedykowane i inst rys nr E-5A.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.02.2019r. - zmiana terminu składania ofert, aktualizacja załącznika nr 5 i nr 11 do SIWZ

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ-2.pdf
PDFzaktualizowany Załącznik nr 5 - wzór umowy z dnia 08.02.2019r..pdf
XLSzaktualizowny Załacznik nr 11 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 08.02.2019r.xls

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Malerzowice Wielkie.
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
ODTZałącznik nr 1 - Formularz oferty
ODTZałącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
ODTZałącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania
ODTZałącznik nr 4a - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
ODTZałącznik nr 4b - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej
PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa:

Rysunki:

ODTZałącznik nr 7 - wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
ODTZałącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych
ODTZałącznik nr 9 - zobowiązania podmiotu innego

Załącznik nr 10 - przedmiar robót:

XLSZałącznik nr 11 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy
PDFZałącznik nr 12 do umowy - karta gwarancyjna

Załącznik nr 13 - STWiOR: