Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dopisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna: art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
„Wniosek o dopisanie do spisu wyborców” – dla wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy (w tym także dla wyborcy niepełnosprawnego) lub wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, od ręki.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, parter, pokój nr 23

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 16:30
 • wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
  1. właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
  2. w której czasowo przebywa.

Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.
W wyborach uzupełniających do Senatu pkt 2 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

 1. W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania.
 2. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani do spisu, na swój wniosek z zastrzeżeniem, że jest to możliwe tylko w wyborach „ogólnopolskich” tj. do Sejmu i Senatu, na Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, a w przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego istnieje możliwość głosowania jedynie do sejmiku województwa. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów chyba, że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.
 3. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A lub części A i części B.
  Spis wyborców składa się z:
 • części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;
 • części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.

Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.