Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie danych z ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
  • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
  • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych - 31 zł.1
1) 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) - nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej udostępnienia.

Uwagi:
Sporządzenie wniosku na załączonym formularzu jest obowiązkowe.
Dane są udostępniane, jeżeli żądanie wynika wprost z przepisów prawa lub jeżeli wnioskodawca wskaże wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączy stosowny dokument1.
1) nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art.44h ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych