Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Zagospodarowanie przestrzenne

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.
W planach zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy.
Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  10-01-2019 14:39
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  10-01-2019 14:40
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 1056
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl