Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050/ 1 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 1 /2019 
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE 

z dnia 04 stycznia 2019 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice  
w trybie  przetargu trzeciego ustnego nieograniczonego  
oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu 


 
Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie gminnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  994  ze  zm.) oraz  art.  37  ust.  1,  art.  38  ust.  1,  ust.  2,  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
  
§1.  Przeprowadzenie  przetargu  trzeciego  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż  niezabudowanej  działki  gruntu  o  nr  ewidencyjnym  742/7  o  powierzchni  0,0861  ha,  k.m.3, Księga  Wieczysta  Nr  OP1N/00041143/7,  stanowiącej  własność  Gminy  Łambinowice, 
położonej w obrębie Łambinowice. 
 
§2.  Zatwierdzam  regulamin  przetargu,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego zarządzenia. 
 
§3.  Podaję  do  publicznej  wiadomości  ogłoszenie  o  przetargu  w  brzmieniu  określonym  w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2019 r. 
 

Załączniki:

1. PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1 z 04.01.2019.pdf

2. PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1 z 04.01.2019.pdf

3. PDFZARZĄDZENIE Nr 1 z 04.01.19r..pdf
 

Wójt 
/-/ Tomasz Karpiński