Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Łambinowice na lata 2024-2030

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Łambinowice na lata 2024 – 2030

Wójt Gminy Łambinowice ogłasza konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Łambinowice na lata 2024-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) oraz z zarządzeniem nr 0050.126.2023 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Konsultacje potrwają od 17.08.2023r. do 21.09.2023 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łambinowice na lata 2024-2030 zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy w Łambinowicach w pokoju nr 3 oraz opublikowany na stronie internetowej gminy www.lambinowice.pl pod adresem https://lambinowice.pl/179/strona-glowna.html i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lambinowice.pl w zakładce Konsultacje Społeczne / Rok 2023 od dnia 17.08.2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 21.09.2023r.;

  2. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 05.09.2023r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Łambinowice.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 21.09.2023r.:

1) poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego opublikowanego na stronie internetowej gminy www.lambinowice.pl wraz z projektem strategii; formularz konsultacyjny można dostarczyć:

a) osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, w godzinach pracy Urzędu, poprzez wrzucenie do wyznaczonego pojemnika umieszczonego na parterze Urzędu obok pok. nr 3;

b) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice (decyduje data wpływu do Urzędu);

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@lambinowice.pl;

d) poprzez system ePUAP, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Łambinowicach /6mg19m3dld/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu).

2) elektronicznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_lambinowice;

3) ustnie do protokołu lub pisemnie podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 05.09.2023 r.

Zachęcam do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.lambinowice.pl oraz na stronie internetowej gminy www.lambinowice.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2023 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Łambinowice na lata 2024-2030 (118,60KB)
PDFStrategia Rozwoju Gminy Łambinowice (7,57MB)
DOCXFormularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Łambinowice na lata 2024-2030 (33,41KB)