Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Wierzbiu

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (229,58KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconych_skan.pdf (1,12MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (963,64KB)
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (418,68KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dn.12.10.2022.pdf (179,94KB)
PDFSWZ.pdf (851,89KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SWZ -Formularz oferty.docx (65,10KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust.1 pzp-o niepodleganiu wykluczeniu.docx (54,19KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie z art.125 ust.1 pzp-o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (55,20KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (170,93KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ- Projekt umowy.pdf (569,05KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (54,11KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie z art. 117 ust.4.docx (126,41KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.docx (53,85KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx (58,82KB)
ZIPzałącznik nr 10 - opis do projektu wykonawczego wielobranżowego.zip (567,46KB)
ZIPzałącznik nr 10 - projekt wykonawczy.zip (3,42MB)
ZIPzałącznik nr 10 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip (1,36MB)
PDFZałącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf (2,76MB)
ZIPzałącznik nr 12 - przedmiar robót.zip (251,60KB)
DOCXZałącznik nr 13 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.docx (52,70KB)