Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r.

Łambinowice, dnia 07 czerwca 2022 r.

OiK.1720.01.2022

 

Zapytanie ofertowe

(zamówienie poniżej progu 130 000,00 złotych)

 

Wójta Gminy Łambinowice zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Łambinowice

Ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

48-316 Łambinowice tel. 77 4 311 300

e-mail:

NIP: 753-23-91-051

REGON: 531412846

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Łambinowice w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audyt zewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Łambinowice w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

2. Usługa swoim zakresem obejmuje w szczególności:

1) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;

2) przeprowadzenie minimum 2 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2022 r. oraz minimum 4 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2023 r. zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;

3) opracowanie planu audytu na drugie półrocze 2022 r. oraz na rok 2023;

4) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok 2022 w terminie do dnia 31.01.2023 r. oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2023 w terminie do dnia 31.12.2024 r.;

6) Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;

7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

8) archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;

9) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);

10) Współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli;

Zamawiający wymaga wykonywania usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

 

3. Wymagania Zamawiającego:

1). usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy.

2). Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:

a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,

d) znajomość rachunkowości budżetowej,

e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,

f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,

h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,

j) wykonywanie usługi poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie, co najmniej raz w miesiącu w wymiarze 8 godzin.

3). Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia;

4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę składnia ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

 

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2023 r.

 

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- cena brutto – 100%

1) Punkty za cenę – liczba punktów jaka można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Cena najtańszej oferty

Ilość punktów = (---------------------------------------x 100)

Cena oferty badanej

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z największą całkowitą ilością punktów.

 

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych,

3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadania wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.)

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ

1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,

2) podana cena będzie ceną ryczałtową,

3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

 

VII. MIEJCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 25 czerwca 2022 r.

a) w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łambinowicach)

b) w wersji elektronicznej na adres

2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają wyższe wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

2) posiadają odpowiednie doświadczenie- potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.)

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.

3. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

 

IX. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

28 czerwca 2022 r.

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIEADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1) Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i na stronie internetowej bip.lambinowice.pl

2) W przypadku nie wpłynięcia w określonym terminie żadnej oferty lub wpływu mniej niż dwóch ważnych ofert, zamawiający unieważnia postępowanie.

 

XI. PODPISANIE UMOWY

Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania.

 

 

XII. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI JEST:

Ewa Błaszczyk – inspektor ds. organizacji i kadr

Te. 77 4 311 300 wew. 227

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 uofp,

Nr 3 – przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych,

Nr 4 – projekt umowy,

Nr 5 – klauzula informacyjna.

 

Sporządziła Ewa Błaszczyk Zatwierdził:

 

Wójt Gminy Łambinowice

Tomasz Karpiński

PDFZapytanie ofertowe - Audyt - wersja PDF (5,28MB)
DOCXZapytanie ofertowe - Audyt - wersja edytowalna - zapytanie + załączniki (40,27KB)
PDFInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf (267,45KB)