Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej

Niezbędne dokumenty

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz posiadana dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2018 r. ukończą 24 lata życia i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej (będąc do tego zobowiązane), mają obowiązek zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wynikającym z obwieszczenia wojewody.

Po upływie ww. terminu są zobowiązane do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące - w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich, osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej, wydawane jest orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, określonej kategorii:

  • kategoria A - orzeczenie o zdolności do odbywania każdej formy czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. W związku z tym, że obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie taka kategoria, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, zostaną przeniesione do rezerwy,
  • kategoria B - orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres max. do 24 miesięcy, które oznacza, że aktualny stan zdrowia orzekanego nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
  • kategoria D - orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do innych form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju poza terytorialną służbą wojskową oraz przenoszona jest do rezerwy,
  • kategoria E - orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega już obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Dlatego, należy pamiętać o zabraniu ze sobą  i przedstawieniu komisji lekarskiej wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy.
W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lub obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 powołanej ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnej, od której osoba niezadowolona, niezależnie od orzeczonej kategorii, ma prawo wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia (otrzymania). Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę odwołującą się i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania - art. 16 § 3 KPA (w formie pisemnego oświadczenia), a z chwilą złożenie ich przez wszystkie strony decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strony zrzekają się równocześnie prawa do wniesienia skargi do sądu - art. 16 § 3 Kpa.).