Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód  tożsamości (do wglądu),
 3. dowody potwierdzające istnienie ważnych powodów zmiany imienia lub nazwiska.

Termin składania dokumentów:

 • na bieżąco.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • 37,00 zł – wydanie decyzji.

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu, w pokoju nr 9 w godz.: 

 • poniedziałek w godz. 8:30 – 15:00 
 • wtorek-piątek w godz. 7:30 -14:00 

Rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łambinowicach nr konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.

Opłatę skarbową z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Łambinowicach:  PL 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.
Kod SWIFT (BIC) Banku - „POLUPLPR”. 

Termin załatwienia sprawy:

 • W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania wyżej wymienionej zmiany. W sprawach skomplikowanych - 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

 • Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC  w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula. 
 • Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje rodzic. Do zmiany wymagana jest zgoda drugiego rodzica (nie dotyczy rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej), a gdy dziecko ukończyło 13 lat – również jego zgoda. Zgodę na zmianę nazwiska wyraża się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 
 • Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 10). 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 4. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166, poz.1735). 
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.).