Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew rosnących lub powalonych na terenie stanowiącym mienie gminy w roku 2021

Zarządzenie nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji do wycinki drzew i oceny drewna

Na podstawie art. 30, ust. 1, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do oceny drewna, zwaną w dalszej części Zarządzenia „Komisją” w składzie:

1 ) Katarzyna Wróbel,
2 ) Agnieszka Krzyżanowska,
3 ) Bogusław Ceglarek,

§ 2. Zarządzenie dotyczy drzew rosnących lub powalonych na terenie stanowiącym mienie gminy.

§ 3. Ocena drewna będzie polegała na:

1) oględzinach drzew przed ich wycięciem, pomiarze średnicy i wysokości, w obecności osoby lub instytucji, która zamierza nabyć drewno od gminy.

§ 4. Do obowiązków Komisji należy:

1 ) obliczenie miąższości drewna, wypisanie faktury VAT osobie lub instytucji, która wyraziła chęć nabycia drewna oraz kontrola dokonania wpłaty - skopiowanie dowodu wpłaty,
2 ) przekazanie osobie lub instytucji wycinającej drzewo/a kopii decyzji oraz zasad wycinki drzew/a,
3 ) kontrola terenowa po wycięciu drzew/a, przekazanie ewentualnych uwag.

§ 5. Z całości spraw związanych z wycinką drzew Komisja sporządza roczne sprawozdanie za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, w którym podaje:

1 ) imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu (dokonującego wycinki),
2 ) numer faktury,
3 ) objętość masy drewna,
4 ) wartość sprzedanego lub zbytego drewna.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do wycinki drzew i oceny drewna.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

 

PDFZarządzenie nr 0050.24.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. - skan (313,05KB)
PDFWniosek o usunięcie drzewa (103,57KB)
DOCWniosek o usunięcie drzewa - wersja edytowalna (70,00KB)