Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców ..."

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2021
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2020-2021”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXI/167/2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2020-2021” zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2020-2021”, w składzie:

 1. Elwira Iberat – Przewodnicząca Komisji
 2. Ewelina Szeremeta – członek Komisji
 3. Katarzyna Byra – członek Komisji
 4. Agnieszka Oleksów – członek Komisji

§ 2

Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1, stosuje zarządzenie nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2020-2021”.

§ 3

Nadaję regulamin pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4

Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg zasad i w trybie określonym w ww. zarządzeniu w terminie do dnia 23.02.2021 roku.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.12.2021
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 25 stycznia 2021 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1

 1. Wójt powołuje Komisję konkursową do oceny ofert liczącą 4 członków i ustala jej skład osobowy.
 2. W posiedzeniach Komisji konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 3 członków składu Komisji.
 3. W ocenie danej oferty nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej w jakikolwiek sposób związani z oferentem.
 4. Komisja konkursowa może zaprosić do uczestnictwa osobę z głosem doradczym, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

§ 2

 1. Komisja konkursowa podczas oceny oferty stosuje kryteria określone w zarządzeniu nr 0050.8.2021 Wójta Gmina Łambinowice z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2020-2021”.
 2. Do każdej opiniowanej oferty Komisja konkursowa powinna załączyć formularz formalnej i merytorycznej oceny oferty.
 3. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty należy do Wójta Gminy Łambinowice.
 4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy w Łambinowicach i nie będą zwracane oferentowi, ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

§ 3

Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lambinowice.pl w zakładce opieka zdrowotna i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łambinowice.

§ 4

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy –
Kodeks cywilny dotyczące przetargu.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

 

PDFZarządzenie nr 0050.12.2021,Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2020-2021” (738,59KB)