Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony zabytków, melioracji, leśnictwa oraz utrzymania porządku w gminie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

REFERENT NA SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. OCHRONY ZABYTKÓW, MELIORACJI, LEŚNICTWA ORAZ UTRZYMANIA PORZĄDKU W GMINIE

Zatrudnienie: na czas określony (3 miesiące) z możliwością przedłużenia 
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
              
1. Wymagania niezbędne:
a)  obywatelstwo polskie,
b)  ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  nieposzlakowana opinia,
e) brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
f)  wykształcenie wyższe. 
     
2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej 
 2. znajomość przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa wodnego,
 4. znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska dotyczących leśnictwa i wycinki drzew,
 5. znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 6. znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 7. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programów komputerowych (m.in. Excell, MS Word, OpenOffice).

3. Predyspozycje osobowościowe:

 1. Kreatywność, zaangażowanie w pracy, własna inicjatywa,
 2. odpowiedzialność w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, rzetelność, sumienność, terminowość, samodzielność w realizowaniu zadań, 
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
 4. umiejętność analizy i poprawnego wyciągania wniosków oraz organizacji pracy własnej,
 5. wysoka kultura  osobista w kontaktach  personalnych.   

4.1 Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Zadania główne: Zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, melioracji, leśnictwa oraz utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z planowanymi wydatkami bieżącymi, określonymi w uchwale budżetowej Gminy Łambinowice, w tym:
  1. Przygotowywanie, składanie koordynowanie i rozliczanie wniosków do UE i innych źródeł finansowania w zakresie realizowanych zadań,
  2. Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy poprzez realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
  3. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji i łąkarstwa,
  4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska odnoszących się do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wydawanie zaświadczeń o legalności pochodzenia drewna, organizowanie akcji zadrzewień, ustalanie kar za samowolne usunięcie drzew lub krzewów, utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zielonych gminy (parków, zieleńców, skwerów, itp.). 
  5. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa.
  6. Prowadzenie spraw z zakresu usuwania azbestu.
  7. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne.
  8. Prowadzenie spraw w dziedzinie muzealnictwa i ochrony zabytków.
  9. Udział w komisjach szacujących szkody w rolnictwie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, współpraca z rolnikami gminy.
  10. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami.
  11. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i Komisji.
  12. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
  13. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej, w ramach powierzonego zakresu czynności.
  14. Współpraca z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy Łambinowice.
  15. Przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych.
  16. Właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum.
  17. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
  18. Zapewnienie sprawnej merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów.

 4.2.  Zadania  pomocnicze: wg potrzeb.

 4.3.  Zadania  okresowe:  opracowywanie danych do sprawozdań i analiz.

5. Miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Łambinowicach na parterze, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Praca na stanowisku objętym naborem będzie wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie zadań na stanowisku będzie wymagało pracy z monitorem komputerowym, urządzeniami biurowymi (typu: fax, drukarka, kserokopiarka, itp.). Praca będzie wymagała częstych wyjazdów w
teren.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie Gminy w Łambinowicach w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.

7. Wymagane dokumenty: 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,       
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe  oraz dotychczasowe zatrudnienie,
 5. oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa  popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016.902 ze zm.) – kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 10. referencje.  

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

8.  Miejsce i termin składania dokumentów:   
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łambinowicach, lub pocztą na adres Urzędu (ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice). Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko Referenta ds. ochrony zabytków, melioracji, leśnictwa oraz utrzymania czystości i porządku w gminie„ w terminie do dnia 13 lipca 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do UG.

9. Nabór składa się z II etapów : 
I etap – wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
II etap  - selekcja końcowa kandydatów:  test i rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o ilości kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lambinowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul.  Tadeusza Zawadzkiego 29. 
Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.lambinowice.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy ( przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice).

Łambinowice, dnia 23 czerwca 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łambinowice jest Urząd Gminy Łambinowice,  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, kod pocztowy 48-316 Łambinowice.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łambinowice za pomocą adresu dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną zniszczone przez pracownika na stanowisku organizacji i kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez pracownika na stanowisku organizacji i kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łambinowice na okres  co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.