Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabory i konkursy na wolne stanowiska

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE 
z dnia 28 SIERPNIA 2009 r. 
 
w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.11 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
  2. Niniejsze zarządzenie ma odpowiednie zastosowanie również w razie prowadzenia naboru na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.  Traci moc Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.