Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów w postaci podkładów kolejowych oraz prowadzeniem zbierania odpadów i prowadzenia przetwarzania odpadów.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61, § 4 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.poz. 256) oraz Art. 26 i 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.2020 r. poz. 10) o kodzie 17 02 04*, tj. odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 08.05.2020r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie: nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów w postaci podkładów kolejowych oraz prowadzeniem zbierania odpadów i prowadzenia przetwarzania odpadów na działkach ew. 481/1,  481/2,  481/3,  484/3, 484/2, 671/4, 671/1, 671/1, 671/5, 485/8, 591/3, 672/4, 672/3, 672/6, 672/8, 672/10, 555/6, 491/23, 491/22, 491/21, 491/20, 491/19, 491/18, 491/17, 491/16, 491/15, 491/14, 491/13, 491/3, 693/3, 693/2 obręb Bielice.

W związku z powyższym informuję, że strona ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów jak również zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Z aktami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, pok. nr 1, w dniach poniedziałek - piątek: 08.00 - 15.00, tel.: 774311300, wew. 226.

Jednocześnie proszę o przedłożenie pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową do reprezentowania w przedmiotowej sprawie.

 

Zastępca Wójta Gminy Łambinowice
/-/ Jerzy Rosiński