Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantowych środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA+

Znak: IZ.2600.5.2020                Łambinowice, dnia 18.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gmina Łambinowice

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu komputerowego w ramach grantowych środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA+.

1. Przedmiot zamówienia

W ramach grantu zamierza się zakupić laptopy do nauki na odległość dla uczniów w ilości i o parametrach podanych poniżej.

Lp.

Sprzęt

Minimalne parametry

Planowana ilość sztuk

1.

Laptop

Parametry minimalne:

Procesor; Intel Core i3 (8 generacji)
RAM; 8 GB
Dysk twardy: 256 SSD GB
Karta graficzna; wbudowana np. Intel HD Graphics
Kamera i mikrofon; wbudowane
Ekran; 15,6”
Klawiatura; QWERTY
Porty USB; x 3 (najlepiej po prawej stronie)
Łączność; port ethernet 1Gb i wbudowana karta WiFi
System operacyjny; Windows 10 Pro

Gwarancja: 24 miesiące

22 szt.

2.

Mysz komputerowa

Mysz przewodowa lub bezprzewodowa

22 szt.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Łambinowice na potrzeby projektu do III kategorii jst. ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ściśle określona. Oferta, której całkowita kwota przekroczy środki otrzymane w ramach grantu zostanie odrzucona. Oferowany sprzęt winien być sprzętem nowym.

2. Termin realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia do 12 czerwca 2020 r. Szybszy termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Okres gwarancji

Zgodnie z wytycznymi projektu ZDALNA SZKOŁA+ okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert

Do oceny ofert będą miały zastosowanie następujące kryteria:

1. Najkorzystniejszy współczynnik efektywności cenowej – kryterium 70%

Pi (C) =  Cmin * Max(C) / Ci

Gdzie:

Pi (C)

Ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ‘’Cena’’

Cmin

Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

Cena oferty ‘’i’’

Max(C)

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ‘’Cena’’

 

2. Parametry techniczne wyższe od podanych minimalnych – kryterium 10%,

3. Aspekty społeczne - polegające na zaoferowaniu przez oferenta dodatkowych bezpłatnych elementów wyposażenia lub akcesoriów ułatwiających naukę i pracę na odległość (np. słuchawki, mikrofony, oprogramowanie, itp. - bez uwzględniania oprogramowania rozpowszechnianego na bezpłatnych licencjach) - kryterium 10% (liczony proporcjonalnie, gdzie najmniejsza ilość dodatków to 0% a największa to 10%),

4. Termin wykonania zamówienia krótszy niż 12 czerwca 2020 r. - kryterium 10% (liczony jako wartość odwrotnie proporcjonalna, gdzie najkrótszy termin to 10%, najdłuższy to 0%),

5. Sposób przygotowania oferty

Zamawiający nie narzuca wzoru oferty, może być ona przygotowana tak jak robi to oferent zwyczajowo. Należy sporządzić ją w formie pisemnej, w języku polskim.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

  • nazwę, adres, NIP i dane kontaktowe oferenta,
  • ilość oferowanych sztuk laptopów,
  • wartość całkowitą oferty razem; netto i brutto,
  • parametry oferowanych laptopów, jeśli są wyższe od wskazanych minimalnych,
  • dodatkowo, bezpłatnie oferowane elementy lub akcesoria, jeśli są oferowane,
  • termin wykonania zamówienia,
  • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do jej złożenia.

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział wszyscy oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustaw PZP. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku akceptacji wniosku o przyznanie grantu lub nie podpisania umowy o przyznanie środków na cel niniejszego zamówienia oraz w przypadku braku oferty spełniającej warunki zapytania. W przypadku unieważnienia zapytania z powodu braku odpowiedniej oferty zakłada się możliwość negocjacji z wybranymi oferentami, którzy złożyli oferty w unieważnionym postępowaniu.

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć w terminie do 26 maja 2020 r. na adres: Urząd Gminy Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, lub na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Łambinowice, lub e-mailem na adres , lub .

8. Oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie otrzyma wynagrodzenie po przekazaniu sprzętu na podstawie faktury VAT w  terminie 14 dni od jej wystawienia.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są;

  • Pan Marek Woźniak – pracownik UG Łambinowice, tel. 77 4 311 300 w. 218, e-mail: ,
  • Pani Anna Pędziwiatr – Dyrektor ZEAO w Łambinowicach, tel. 77 4 311 300 w. 208, e-mail:

Pełna treść zapytania ofertowego: PDFZapytanie ofertowe nr IZ.2600.5.2020 (995,18KB)

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia: PDFProtokół (754,00KB)