Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy w tym celu powołuje komisje rewizyjną. 
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. 
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy 
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

Skład Komisji Rady Gminy

1. Komisja Gospodarcza i Budżetu

 1. Janusz Staniszewski  - przewodniczący
 2. Piotr Padamczyk - członek
 3. Piotr Załuski - członek
 4. Kamila Krzywicka - członek

Działająca w zakresie: planowania gospodarczego i finansowego, budżetu, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, placów, ochrony środowiska, wodociągów, kanalizacji.

2. Komisja Społeczna

 1. Andrzej Gandziała - przewodniczący
 2. Zbigniew Buczkowski - członek
 3. Jakub Tubek - członek
 4. Grzegorz Fornalik - członek
 5. Emil Kołaczek - członek

Działająca w zakresie: ochrony zdrowia, sportu, kultury fizycznej, turystyki, policji, ładu publicznego, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury.

3. Komisja Rewizyjna

 1. Urszula Osipińska - przewodnicząca
 2. Jan Kowalik - członek
 3. Andrzej Wajs - członek
 4. Zenon Duda - członek

Działająca w zakresie: zadań określonych w art. 18a ust. 1, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Emil Kołaczek - przewodniczący
 2. Daniel Podobiński - członek
 3. Kamila Krzywicka - członek

Działająca  w zakresie: zadań określonych w art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.